22

ترانس آوانگارد ایتالیایی / آکیله بونیتو اولیوا / سارا نیلی

هنر در طی چندین دهه، سیر اتوپیایی طولانی- خط سیر ایدئولوژیکی درخشانی- را در پیش گرفت و بدین سبب نیز با رویی گشاده، شاخه‌های فردی خود را پذیرا شد؛ اما در دوران معاصر است که در نهایت به عرصه‌ای کور و بی‌نهایت گستره پای گذارده است و البته همچنان متمرکز بر سیر پیشرفته و چرخشی خود پیش می‌تازد. هنرمند ترانس‌آوانگارد، عینک محافظ خود، که اتحادی دیداری را ایجاب می‌کرد، کنار می‌گذارد؛ بدین هدف که، دیدی به نهایت آزاد و خارق‌العاده، درگیر و متفاوت را کسب کرده و بدین وسیله بر قوۀ بینایی خود احاطه یابد. ...