>> شماره 52

تحول پیش‌روی تاریخ هنر غرب / دیوید کریر / نغمه یزدان‌پناه

زبان‌ها، نهادهای سیاسی، مذاهب، و نظریه‌های علمی همه مانند انسان‌ها مهاجرت می‌کنند. در این راه، آنها معمولاً دستخوش تحولات شدیدی می‌شوند. جهان‌بینی‌های سیاسی هم مهاجرت می‌کنند ودگرگون می‌شوند. پیش از اینکه مائو تفسیر چينی خود را از مارکسیسم به اجرا گذارد، قیام قرن نوزدهمی مسیحیتِ تایپینگ یکی از تلاش‌های متعدد این کشور برای جذب و تسلط بر تأثیرات فرهنگی خارجی را رقم زده بود.