14

تحلیل جامعه‌شناختی نقاشی در جامعه‌ای با تشتت طبقاتی / مسعود کوثری

تبیین طبقاتی هنر به طور عام و نقاشی به طور خاص در ایران تا حدی دشوار است. دشواری این مسئله به خود مفهوم و ساختار طبقاتی در جامعه‌ی ایران بازمیگردد. این موضوع به ویژه پس از انقلاب باید مورد توجه جدی قرار گیرد. زیرا، این ساختار هنوز شکل کامل خودرا بازنیافته است. آن چه در پی می‌آید نقد وایضاحی بر مقاله‌ی خوب آقای افسریان درباره‌ی وضعیت نقاشی در ایران است. ...