شماره 8

تحلیل بلاغی تصویر / رولان بارت / سیدمهدی مقیم‌نژاد

بنابر تبار‌شناسی دیرینه‌ی کلمات، ریشه‌ی واژه‌ی image [تصویر] به imitari [شبیه‌سازی] برمی‌گردد. بدین ترتیب، خیلی زود خود را در کانون مهم‌ترین معضلی می‌یابیم که در بحث نشانه‌شناسی تصاویر جلوه‌ می‌کند: آیا بازنمایی قیاسی (نسخه‌برداری) می‌تواند نظامی حقیقی از نشانه‌ها و نه صرفاً پیوستار ساده‌ای از نمادها را پدید آورد؟...