62

تحلیلی پیرامون استفاده از فناوری واقعیت مجازی در طراحی گرافیک / هاو_ون / صفا قاسمی

با معرفی فناوری واقعیت مجازی نه تنها معانی طراحی گرافیک تغییر می‌کند، بلکه اندیشه طراحی گرافیک نیز دگرگون می‌شود. اگرچه مدت زیادی از کاربرد فناوری واقعیت مجازی در جامعه نگذشته است و هنوز نواقصی دارد، اما می‌توان آن را به عنوان مدلی بنیادین برای تعامل کامپیوترـ انسان در آینده تلقی کرد. استفاده از فناوری واقعیت مجازی، فرآیند دیجیتالی طراحی گرافیک را ارتقا بخشیده است. برنامه‌های واقعیت مجازی چه در کاربرد و چه در اطلاعات ذخیره‌شده در مدل‌های کامپیوتری در رابطه با واقعیت مشابه عمل می‌کنند و این شباهت باعث می‌شود که این فناوری در آینده، نقش غالب را در طراحی گرافیک به خود اختصاص دهد. این مقاله به کاربرد فناوری واقعیت مجازی در طراحی گرافیک می‌پردازد. ...