اثری از فرشید مثقالی که برای شماره‌ی مهاجرت حرفه هنرمند کشیده شد.
50,000 ریال – خرید

50

تحقق ایران در خارج از ایران، تحقق خارج از ایران در ایران / شمیم مستقیمی

ماندن و رفتن بحث همیشگی است. بحثی جاودانه. در دوره کودکی نبودن دایی و تنها عمویم مرتب مرا به خیال پردازی وا‌می‌داشت که آنها کجا هستند. وقتی برای سرزدن به ما می آمدند بوی آن سرزمین غریب و افسانه‌ای را می دادند که ما هر هفته یکشنبه ها چند دقیقه ای از طریق برنامه دیدنیها در شهرها و میان مردمانش پرسه‌ای می‌زدیم. جاهایی که بعدها فهمیدیم نام همه‌اش روی هم یک‌جا "غرب" است...