>> شماره 63

تجسم تهران: شهر ناگفته / نوید امیرعالمی

در اهمیت هنر شهری، با نگاهی به «پنجمین دوسالانه‌ی مجسمه‌های شهری»