59

تجربه‌ی هنرمندان در کمون پاریس‌؛ تولد ایده‌ی تجملات اشتراکی / صالح نجفی

شارل لوئی بناپارت برادرزاده‌ی ناپلئون بناپارت یا ناپلئون اول بود. او دو بار علیه لوئی فیلیپ، پادشاه فرانسه، قیام کرد: بار اول در 1836 و بار دوم 1840، و هر دو بار بی‌فرجام. سرانجام بر آن شد تا از طریق دیگر به قدرت دست یازد: در سال 1848 به نمایندگی مجلس ملی انتخاب شد و در ماه دسامبر همان سال به ریاست جمهوری رسید. لوئی بناپارت در دهم دسامبر 1852 از نام ناپلئون بهره جست و با مراجعه به آرای عمومی ریاست جمهوری را به امپراتوری بدل کرد: از این پس لوئی بناپارت دیگر ناپلئون سوم است و دوره‌ی 18 ساله‌ی فرمانروایی او امپراتوری دوم خوانده می‌شود. در این دوره، صنعت و تجارت فرانسه رونق می‌گیرد و فرانسه یکی از قطب‌های اقتصادی اروپا می‌شود. ...