شماره 39

تجربه‌ی نواب / وحید حکیم

تخریب

ــ هنگام تخریب، آرواره‌ها به هوا برمی‌خیزند، اما لختی بعد، با جویدن موانع به زمین نزدیک می‌شوند.

ــ موانع خاص (نظیر اماکن مقدس، قنات‌ها، و اماکن وقفی) را می‌بایستی به اتحادیه‌های سیاسی و اجتماعی گزارش کرد، پس از اخذ مجوز، بالا و پایین خیابان به هم نزدیک می‌شوند و تفاهمی درست بینشان برقرار می‌شود.

ــ ...