>> شماره 41

تجربه‌ی تعلیق / فاطمه ولیانی

نانت، ۱۹۵۰؛ رنه مالتت بازی سه کودک را در محله‌ای فقیرنشین با عدسی دوربین خود ثبت کرده است.در بازی در اطراف یک هاش ال ام، به‌رغم بی‌قوارگی دکور و زشتی ساختمان‌ها، و با آن که حتی عنوان عکس هم بر محرومیت اجتماعی مکان تأکید دارد (هاش ال ام،خانه‌های دولتی ارزان قیمت در فرانسه)فضای مه‌آلود و بازی نور، باری شاعرانه به تصویر بخشیده است...