10

تجربه‌ای از یک راز / گفت‌وگو با برایس ماردن و گرهارد ریشتر ( درباره‌ی روتکو )

ترجمه‌ی: ع. جمالی