جوزف کاسوت / شیشه یک و سه 1965
50,000 ریال – خرید

61

تثلیث غیاب / مهران مهاجر

نگاهی به شیشه ــ یک و سه (1965) کار جوسف کاسوت