61

تثلیث غیاب / مهران مهاجر

نگاهی به شیشه ــ یک و سه (1965) کار جوسف کاسوت