26

تبلیغ Advertisment / مایکل ارلهوف، تیموتی مارشال / تایماز پورمحمد، نیلوفر سرلتی

تبلیغات، بازنمودهایی هستند که بر اساسِ نیازها و احتیاجات بازار دیزاین می‌شوند و از خلال شبکه‌ی رسانه‌ای به آن بازار شکل بخشیده، بر آن تأثیر می‌گذارند و در نهایت به تبادل ارزش‌ها می‌انجامند.

در قرن پانزدهم، " تبلیغات" این گونه تعریف می‌شد:" ذهن را معطوف چیزی کردن: مشاهده، توجه و دقت"...