62

تبلیغات محیطی تعاملی در عصر دیجیتال / سودابه صالحی و یلدا حصارکی

امروزه تبلیغات با همسوشدن با فن آوری‌های موبایل و دیجیتال، حوزه‌ی تأثیرگذاری خود را بر مصرف‌کنندگان وسعت بیشتری بخشیده است؛ به طوری که فناوری اثرات تبلیغات بیرون از خانه را تقویت کرده و آن را از یک رسانه‌ی منفعل به رسانه‌ای تماماً تعاملی تبدیل کرده است. برخی قابلیت‌های فناوری جدید از قبیل وایفای، رمزگان کیوآر، ارتباطات نزدیک، و همچنین توان تشخیص حرکت و چهره، جهانی از انتخاب‌های متنوع را به روی تبلیغات بیرون از خانه گشوده‌اند.