68

تایپ دیزاین فارسی: نشستی پیرامون آموزش، تولید و نشر تایپ در ایران / در گفت‌وگو با فرشید مثقالی و …

گفت‌وگو با فرشید مثقالی، مسعود سپهر و امید هامونی.