38

تایپوگرافی؛ دامنه و محدوده / مریم کهوند

تایپوگرافی از واژه یونانی typos به معنای شکل و grapho به معنای ‌اثر گذاشتن مشتق شده است. در مقابل واژه‌ تایپوگرافی در ویکی پدیا می‌خوانیم: « هنر و فن سازمان دادن، طراحی کردن، اصلاح و جرح و تعدیل حروف و مفردات آن. مفردات حروف با استفاده از روش‌های گوناگون تصویرسازی بازنمایی می‌شوند، آرایش و چیدمان حروف نیز عبارت است از انتخاب قلم، اندازه حروف، طول سطر، فاصله سطر، تنظیم فاصله بین حروف و تنظیم فاصله بین جفت‌های حروف.»