تالار قندریز

تجربه‌ای در عرضه‌ی اجتماعی هنر

به کوشش: رویین پاکباز و حسن موریزی‌نژاد

انتشارات: حرفه هنرمند

چاپ اول: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷۶

«...کتاب «تالار قندریز» مجموعه‌ای از اطلاعات راجع به فعالیت‌های یک کانون هنری است که از آن به عنوان «تالار قندریز» یاد می‌شود - گرد آمده است. چگونگی شکل‌گیری این کانون، روند و دامنه فعالیت‌ها و دیدگاه‌های گردانندگان آن مطالب بخش اصلی کتاب را تشکیل می‌دهند. بخش پیوست‌های کتاب نیز فهرست کاملی از کارنماها و انتشارات، و گزیده‌ای از نوشته‌ها و پوسترها را شامل می‌شود کتاب تالار قندریز از این نظر هم قابل توجه است که تلاش یک گروه از هنرمندان جوان و نوگرا را در برهه‌ای از تاریخ معاصر نشان می‌دهد. آنها از یک سو با حساسیتی روشنفکرانه نسبت به مسائل فرهنگی جامعه در جست وجوی راه حل‌های اساسی بودند و از سوی دیگر می‌کوشیدند حقانیت کارشان را در زمینه اجتماعی اثبات کنند. تجربه آنان هر نتیجه‌ای که داشت تجربه افرادی از نسل دهه‌های چهل و پنجاه بود که در مقدمه کتاب به طور مبسوط بررسی شده است.»

- درباره‌ی این کتاب اینجا بخوانید.