28

تاریخ و تحلیل اثر هنری / مجید اخگر

در شماره گذشته از دوگانگی میان خود تصویر و ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن، با زمینه‌ها، متن‌ها و بسترهایی سخن گفتیم كه اثر به واسطه آنها معنا می‌یابد و در متن تاریخچه زندگی فرد هنرمند، تاریخ هنر و نهایتاً تاریخ عمومی یك برهه زمانی و فرهنگ خاص جای می‌گیرد. اما با توجه به این دوگانگی‌ها، تصویر را باید چگونه تحلیل و تفسیر و درك كرد؟ با تكیه بر خودِ آن و آنچه به صورت نامشروط و بی‌واسطه در برابرمان حضور دارد (هرچند كه این موقعیتِ قرار گرفتن در برابر خود اثر نیز دیگر كمتر به دست می‌آید و عموماً شكلی از اشكال بازنمایی رسانه‌ای به جای آن می‌نشیند!)، یا با عطف توجه به زمینه‌هایی كه به اثر معنا می‌بخشند و آن را به مجموعه(ها)ی دیگری از نقاشی‌ها و گفتارها و پدیده‌های بشری مرتبط می‌سازند؟...