شماره 27

تاریخ هنر: وضوح بخشیدن به امر بصری / دانلد پرتزیوسی / امیر احمدی‌آریان

تاریخ هنر یکی از آن شبکه‌های نهادها و حرفه‌های مرتبط به هم است که کارکرد کلی‌شان ساختن گذشته‌ای تاریخی است به گونه‌ای که بتواند تحت ملاحظه و بررسی‌‌ای نظام‌مند قرار گیرد و در زمان حال نیز به کار آید. اصول تاریخی هنر، همانند دیگر حوزه‌های مرتبط به آن ـ نقد هنری، فلسفه زیباشناسی، فعالیت هنری، کارشناسی هنر، هنر بازار، موزه‌شناسی، صنعت میراث فرهنگی، توریسم، نظام مد در کالاها ـ در حکم ملغمه‌ای است از روش‌های تحلیلی، چشم‌اندازهای نظری، معاهدات و قراردادهای بلاغی یا گفتاری، و تکنولژی‌های معرفت‌شناختی متعلق به اعصار گوناگون و از ریشه‌های متفاوت.