59

تاریخ‌ها و هویت‌های متکثر‌: چگونه حافظه‌ی جمعی در رسانه‌های تصویری جدید ساخته می‌شود / نسترن صارمی

مروز دیگر آشکار است که تحول فن، درک ما از تصویر و بیش از آن، ادراک ما از جهان و تصویر خودمان را تحت تأثیر قرار داده است. اختراع دوربین عکاسی خود یکی از این تحولات دوران‌‌‌ساز بود. چشمِ دوربین به عنوان امتدادی برای توسعه‌ی امکانات ادراکی بشر، درک ما از خود، و حافظه‌ی فردی و جمعی ما را تحت تأثیر قرار داد. این جستار می‌‌‌کوشد به این پرسش بپردازد که تحولات فناورانه‌ی جدید در عرصه‌ی رسانه، و مهم‌‌‌تر از آن، نحوه‌ی انتشار تصاویر چگونه بر زیست و ادراک جمعی ما تأثیر می‌‌‌گذارند؟ بدین منظور این جستار به طرح مفهوم حافظه‌ی جمعی به عنوان عنصر هویت‌‌‌بخشِ جوامع و گروه‌‌‌های اجتماعی مدرن پرداخته‌‌‌ و چگونگی برساخت آن از طریق میانجی‌‌‌های تصویری ـ رسانه‌‌‌ای و تحول آن پس از توسعه‌ی رسانه‌‌‌های جدید را مورد واکاوی قرار داده است. ...