56

تاریخ‌نگاری در عکاسی هنری ایران / صیاد نبوی

تاریخ هنر در چند سال اخیر، بسیار غنی شده و درگیر داستان‌ها، انگیزش‌ها، تأثیرات، ایده‌ها و رویکردهای بسیار متنوّعی گشته است که این امر تلاش برای دستیابی به طرحِ کلی برای هنر سال‌‌های اخیر در یک ساختار محکمِ زمانمندی از جنبش‌ها یا حتی مجموعه‌هایی از هنرمندان مهم، را غیر ممکن می‌نماید و در حقیقت قادر به بازنماییِ دوره معاصر نیست. هایم اشتنباخ این دوره را به صورت یک مجمع الجزایر می‌بیند، که چیزهای مختلفی در جزایر مختلفش اتّفاق می‌افتد...