>> شماره 31

تاریخ، عکاسی، عکس تاریخی / مهرداد نجم‌آبادی

دراین یادداشت تلاش می‌کنم تا مناسبات عکاسی و پدیداری به نام تاریخ را از منظری نه چندان معمول بازبینی کنم. به گزارش‌های تاریخی -تاریخ- با همه ناراستی‌هایش دلبسته ام ، اما برایم عکس چیزی محترم تراست. درباورم عکس اسباب سرگرمی ‌و تفریح نیست؛ وعکسی-عکاسی ای- که اینجا درباره اش می‌گویم آن است که خارج ازمتن یا حوزه ی هنربررسی می‌شود. این یادداشت همچون که ازنامش پیداست درسه گفتارکوتاه است. دو کفتارنخست بازخوانی مفهومی ‌ازتاریخ است وعکاسی. گفتارسوم درباره ی عکسی درخشان است (!؟) اززمانی نه چندان دورایران‌مان، که برایم نشانی است از تاریکی هولناک و فقدان اخلاق. ...