41

تابِ فراگونار، تاب بازیِ کالوینو / سیامک دل‌زنده

صحبت از هم‌خانواده‌ها بلافاصله برایم یادآور مقوله اقتباس در هنر شد؛ اینكه اقتباس یكی از رویكردهای ساختاری هنر امروزست، اینكه اقتباس سابقه‌ای به قدمت خود هنر دارد، و همینطور گسترده بودن طیف شیوه‌های اقتباسی: اقتباس از روی اصل، اقتباس به گونه‌ای كه اصل فوراً قابل شناسایی نباشد ـ مانند اقتباس‌های عكاسانه‌ی سیندی شرمن‌ـ یا اقتباس‌های دردسر ساز ریچارد پرینس از گاوچران تبلیغ سیگار مارلبرو؛ اقتباس سینما از ادبیات، ادبیات از سینما، نقاشی از ادبیات و دست‌آخر، اقتباس ادبیات از نقاشی.