16

تابلو فرش / منصوره رجبی‌تنها

تاریخچه و گزارشی کوتاه از تولید تابلو فرش