67

تأملی بر مناظر شهری در برخی آثار هنرمندان ایرانی / گل‌آرا جهانیان و نسرین طالبی‌سروری

هویت یک شهر مجموعه تعاریفی است که آن شهر را از دیگر شهرها متمایز می‌کند اما در عین حال شهرهای بزرگ مجموعه‌‌ای پراکنده از پدیده‌های نامتجانس‌اند و به این معنا تعریف یک شهر در قالب مولفه‌هایی شاخص، نادیده انگاشتن بسیاری از وجوه آن شهر و فروکاستن آن به تصویری غیرواقعی است، شیوه‌ای که اصولاً سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران در به تصویر کشیدن شهر در پیش می‌گیرند. ...