68

تأملات فرهنگی / شِری بِلَنکن‌شیپ / غزاله ابراهیمی

روشن است که جنبش پرتحرک و ثبات بی‌تزلزل واژه‌ها درتضادند؛ یکی درحرکت است و دیگری ایستا؛ یکی در امتداد افق است و دیگری عمود؛ یکی متصل است و دیگری منفصل؛ منظور خوشنویسی عربی شرق و غرب و تایپوگرافی لاتین است. این تضادها امتیاز محسوب نمی‌شود، بلکه موقعیتی برای رویارویی بدون قضاوت و تعصب ایجاد می‌کند. ...