9

تأملاتی در باب مرگ / گفت‌وگوی تامار گارب با کریستین بولتانسکی

ترجمه‌: مازیار اسلامی