15

تأملاتی در باب تبعید (گزیده‌هایی از متن) / ادوارد سعید

تفکر دربارۀ تبعید با ضرورتی غریب خود را بر انسان تحمیل می‌کند، اما تجربۀ آن توان‌فرسا است. تبعید شکاف درمان ناپذیری است که میان یک انسان و محیط بومی او، میان نفس و منزل حقیقی او، فاصله می‌اندازد: هرگز نمی‌توان بر اندوه عمیق ناشی از آن فائق آمد. ادبیات و تاریخ وقایع قهرمانی، پرشور، باشکوه و ختی پیروزمندانه‌ای از زندگی یک فرد تبعیدی ثبت می‌کنند، اما تمامی اینها صرفاٌ کوشش‌هایی برای غلبه بر رنج فلج‌کنندۀ دوری و فاصله هستند. دستاوردهای تبعید همواره به واسطۀ فقدان چیزی که برای همیشه پشت سر گذاشته شده است سست و میان‌تهی می‌شوند. [...]