70

تأملاتی درباره‌ی قاب‌بندی/ کادر در تصویر ایرانی / ایمان افسریان

اگر از شما بخواهند يك درخت بكشيد احتمالاً بی‌نياز از كادربندی‌ مي‌توانيد هركجای كاغذ، يا ديوار، يا هر سطحی كه بتوان بر آن نقاشی كشيد، درخت خود را تصوير كنيد. حال اگر بخواهند درختی بكشيد و در كنار آن حوضی، و اين همه در حياط خانه‌ای باشد، و در پشت خانه صخره‌هايی ترسيم كنيد كه بوته‌هايی بر آن روييده‌اند، و در بالای آن آسمانی ابری تصوير كنيد، حالا شما يك منظره‌ی خيالی داريد كه نه تنها کادر نیاز ندارد بلکه می‌تواند از اطراف گسترش يابد. در توضيحي بسيار ساده، اين شيوه‌ای بوده ‌است كه نگارگران ايرانی با آن نقاشی می‌كشيده‌اند. ...