3

بی‌رحم‌ترین رئالیست دنیا / بتی آواکیان

در سال 1998 که رابرت هیوز از لوسین فروید به عنوان "بزرگترین نقاش رئالیست معاصر" نام برد، پذیرش این ادعا با ناباوری همراه بود. چرا که در دنیای به‌شدت سورئال و سوپررئال حاضر چگونه ممکن است هنوز نقاش رئالیستی باقی باشد؟ تعریف مفهوم واقعیت در عصر مدرن به شدت مبهم است. نیچه مفهوم "دنیای واقعی" را بعنوان توهمی بورژوائی شناخته و آن را کاملاً رد کرد. ...