24

پنجره‌ی عقبی: بی‌خوابی / مجید اخگر

عنوان این تصویر، یعنی «بی‌خوابی»، ظاهراّ به سرعت مارا به قلب مسئله می‌کشاند: در اینجا با تصویری از بی‌خوابی و تبعات آن روبرو هستیم. اما این عنوان سخت و نفوذناپذیر، همانند مشخصه‌های کلینیکی‌ای که برای آن تعریف می‌شود، به واسطۀ شکافی گذرناپذیر از چیزی که پیش‌رویمان می‌بینیم جدا می‌شود...