10

بینش و صدا و قدرت: تاریخ هنر فمینیستی و مارکسیستی / گریزِلدا پالاک / امید نیک‌فرجام

من با کلارک موافقم که یک الگوی بسیار قابل توجه برای تاریخ اجتماعی هنر را در نظریه‌ی فرهنگی و کارکرد تاریخی مارکسیسم می‌توان جست. اما جامعه‌ همان‌قدر که بر شالوده‌ی مناسبات نابرابر در چارچوب تولید مادی مبتنی است، بر مناسبات نابرابر میان دوجنس نیز استوار است...