26

بیان مبتنی بر تصویر در گرافیک دیزاین و تبلیغات / کیانوش غریب‌پور

مقدمه: گرافیك‌ دیزاین‌ معاصر ایران، امروز بیش‌ از هر زمان‌ دیگر نیازمند تأمل‌های‌ تئوریك‌ است. پیش‌ از این، گرافیك‌ دیزاین‌ كه‌ دوره‌ی‌ تكوین‌ و اعلام‌ موجودیت‌ خود را سپری‌ می‌كرد، در برایندی‌ از فعالیت‌ حرفه‌ای‌ و روزمره‌ی‌ طراحان‌ گرافیك‌مسامحتاً‌ گرافیست‌ها -- معنی‌ می‌شد. یعنی‌ گرافیك‌ همانی‌ بود كه‌ گرافیست‌ها انجام‌ می‌دادند؛ مانند آن‌ كه‌ به‌ جای‌ تعریف‌ دانش‌ پزشكی، بگوییم‌ هر چه‌ پزشكان‌ می‌كنند، پزشكی‌ است. البته‌ واقعیت‌ این‌ است‌ كه‌ هرگز نمی‌توان‌ ظهور پدیده‌ها را متوقف‌ به‌ مباحث‌ تئوریك‌ كرد و دستور داد: «اول‌ نظر، بعد عمل».