19

بیانیه‌ی یک طراح / کن کاتو / رامین شیخانی

برای مدتی درباره‌ی مضمون احتمالی این مقاله با خودم کلنجار رفتم. ناشران بسیاری هستند که احتیاج به خطاب‌کردن دارند. به فرض اینگه بسیاری از خوانندگان این انتشارات دیزاینرها باشند، دوست دارم این فرصت را صرف خطاب قراردادن چند ناشر کنم که احساس می‌کنم در حال جلوگیری از رشد و درک این حرفه هستند. گرچه من پیرتر از آنم که ساده‌لوحانه خوش‌بین باشم، ولی نسبت به قابلیت‌های دیزاین دیدگاهی بسیار مثبت دارم...