41

بوی خوش زندگی در بهار مدنیّت / پای حرف‌های مهندس سیدمحمد بهشتی

شهر در کیفیت کالبدی‌اش، از آن جنس که ما در برنامه‌ریزی شهری می‌شناسیم (کاربری‌ها، تراکم، پراکندگی و...) لکه‌های رنگی را تشکیل می‌دهد که دور هم جمع می‌شوند و شهر را می‌سازند. در این حیثیت، مدیران شهری و جامعه تخصصی شهری نقش فاعلی در شهر دارند. اینان شهر را ایجاد می‌کنند و شهر هر کیفیت و خصوصیتی که داشته باشه باید مدیران شهری و جامعه تخصصی جوابگوی آن باشند چون نقش فاعلی دارند...