11

پنجره‌ی عقبی: به لطافت پر / خسرو دهقان

همه‌ی ما به تجدید قوا نیاز داریم. به دوپینگ حتی؛ اگر از راه‌های عادی و طبیعی این مهم میسر نشد. به تزریق انرژی محتاج هستیم. برای ادامه. برای ادامه و طی طریق زندگی. که خسته هستیم. هر کدام‌مان به نوعی...