شماره 60

به صدا در آمدن گفتارهای خاموش / امیر احمدی‌آریان

انقلاب پنجاه و هفت بسیاری چیزها را در این مملکت زیر و رو کرد. خیلی‌هایش اظهر من الشمس است و بر همگان آشکار. بعضی از این دگرگونی‌ها اما هنوز زیر آوار سنگین آن چند سال هیاهوی تمام‌عیار مدفون مانده و دیده نشده. یکی از این‌ها انقلاب در زبان شاعرانه است که سرنوشت شعر فارسی را دگرگون کرد. در آن چند سال که جامعه‌ی ایران از هر لحاظ پوست می‌انداخت و به دوران جدید قدم می‌نهاد، به تبع این فراز و نشیب‌ها شعر فارسی نیز تحولی عظیم را از سر می‌گذراند و تجربه‌های نوی فراوان داشت، طوری که شعر بعد از انقلاب ایران با شعر پیش از انقلاب تفاوت‌های ماهوی جدی دارد. ...