>> شماره 42

به سوی هنری تقریباً هیچ / وحید حکیم

دستاوردهای‌ جهان امروز، فضای استنشاقی تازه‌ای را به‌وجود آورده است. خودکاری و سرعت، آنیت و حضورِ همه‌جایی، گسیختگی و پیوستگی، خلاء، هزارپارگی و گستره‌های چند معنایی برای انسانی که خویش را بر لبه‌های مکانِ لامکانِ آخرالزمان می‌یابد، شیوه‌‌های متفاوتی از اندیشیدن را رقم زده است. نیز، شیوه‌های متعدد زیستن، تبادلات و توانایی آسان دست یافتن به مکان‌های دیگر، سطوح متعدد ادراکی و احساسی، و پرسه‌زنی در وادیِ مجازها، وجوهی بر ناگذشتنی از روح جهان امروز است، جهانی که در سیطره تکثّرها و گوناگونی‌هاست. ...