>> شماره 42

به دنبال یک بازنگری در مدرنیسم هنری / گفت‌وگو با مجید اخگر دبیر بخش حرفه: هنرمند

گفت‌وگو با مجید اخگر دبیر بخش حرفه: هنرمند