به بهانه‌ی نمایشگاه نیما مرادی؛ «زمانی برای تماشای زیبایی اسب ها» / علی اتحاد

به بهانه ی نمایشگاه نیما مرادی ؛ «زمانی برای تماشای زیبایی اسب ها»

علی اتحاد