>> شماره 45

به: برادرم پیمان در: جهانی دورتر از من / شمیم مستقیمی

نوشتن نامه در سکوت است و خواندن نامه در سکوت. برای همین، اگر هنوز بشود نامه‌ای نوشت با مسائلی مهم و جدی، و اگر این نامه یکی از آنها باشد، برای تو نوشته خواهد شد به احترام سکوتی که رابطه برادری ما چه وقتی که اینجا بودی و چه حالا که آنجایی حول آن می‌چرخد. سکوتی که در سکوت‌هایی که این نامه را احاطه کرده‌اند،‌ می‌خواهم قدری خراشش بدهم و به درونش نقبی بزنم. ...