1

بهانه / فرشید آذرنگ

هربار که عکس جاکوملی، "اسکانو، 1963" را می‌بینم، همیشه به یاد "استیون" جیمز جویس می‌افتم، "تاکو کوچولو همو بود..." و این پسر بچه برای من درون این کادر، نوعی زندگی ادبی دارد و از هر شخصیت واقعی برایم زنده‌تر است. ...