فصلنامه 60

هنر سیاسی اجتماعی

 حرفه: عکاس

 پنجره‌ی ما: جاسم غضبانپور

 حرفه: هنرمند

 رمانتیسم: تبارشناسی یک ایده

 حرفه: نویسنده

 نقد فصل

 شهر

 پیرامون طرح «نگارخانه‌ایی به وسعت شهر»

فهرست و شناسنامه

شهر

حرفه: نویسنده

نقد فصل

حرفه: هنرمند

حرفه: عکاس

هنر سیاسی-اجتماعی