>> شماره 25

بنیامین و زیبایی‌شناسی پس مانده‌ها / بن هایمور / مجید اخگر

مضمون زندگی روزمره به عنوان یک مسئله، نقشی محوری در آثار بنیامین دارد. رهیافت او یادآور علاقه‌ی زیمل به امور خرد و کیفیت جزئی و هضم ناپذیر جهان مادی است. هنگامی که بنیامین پروژه‌ی خود را با عنوان «ردیابی بلور رخداد کامل در تحلیل لحظه‌ی جزیی و خرد» توصیف می‌کند، تقریبا می‌توان تصور کرد که با نقل قولی از زیمل سروکار داریم...