40

بنیامین و اقتصاد سیاسیِ عکس / دبلیو. جِی. میچل / سعید ربطی

«بنیامین و اقتصاد سیاسی عکس» عنوان مقاله‌ای از دبلیو. جی. تی. میچل با ترجمه سعید ربطی است. این مقاله تلاش می‌کند علل توجه و علاقه‌ی مارکسیست‌ها به عکاسی را در یابد. بخشی از علت آن در خصلت واقع‌گرایی عکاسی نهفته است. آیا این تنها علت عنایت مارکسیست‌ها به عکاسی است؟ والتر بنیامین یکی از فیلسوفانی است که به طور مبسوط به این ویژگی عکاسی پرداخته است. بنیامین ابداع عکاسی را به عنوان واسطه‌ی تولید حقیقتا انقلابی ارج می‌نهد. بنیامین دیدگاهی دو سویه نسبت به عکاسی دارد. از نظر او عکاسی نه هنر است و نه غیر هنر. مقاله در ادامه با بررسی سایر نظریات پیرامون عکاسی نشان می‌دهد که کدامیک از این دیدگاه‌ها بر عکاسی تسلط یافته‌است. میچل در این راه از نظر برنارد ادلمن پیرامون عکاسی به عنوان رسانه در چارچوب نظام حقوقی سرمایه‌داری استفاده می‌کند.