>> شماره 22

بنیامین، لوکاچ و بلوخ: «مباحثه‌ی اکسپرسیونیسم» و مسئله‌ی مونتاژ / ریچارد مورفی / مجید اخگر

شناخت در مورد الزامات نهادی‌ای که بر دریافت هنر تحمیل می‌شوند، با آگاهی همانندی نسبت به مشروط‌شدگی فرم و تکنیک‌های به کار رفته در اثر هنری به وسیله نهاد هنر همراه است. در این رابطه، مقاله با اهمیت بنیامین با عنوان «مؤلف در مقام تولید کننده» (1934) آشکارا یکی از نقاط اتکای محوری کتاب بورگر[نظریه‌ی هنر آوانگار] اندیشه درباره انقلاب هنر آوانگارد در حوزه فرم و درباره خود مفهوم «نهاد هنر» است- هرچند که او درباره آن بحث نمی‌کند. ...