69

بقای نور / غزاله رضایی

پنجرهای مشبک درون قابی سترگ بر بستر کاغذ عکس آرمیده. نوری از پسِ آن ـ پنجره ـ راه خود را به درون اتاقی باز کرده و در دل اتاقکِ تاریک دوربین عکاس نشسته. تصویر عکسی است منفی با نور سیاه. من به درخشندگی این نور سیاه می‌اندیشم، به آن درخششی که چشمان تالبت در آن روز تابستانی آن را می‌دید و می‌ستود؛ که اگر نمی‌ستود چرا آن را به حریم اتاقک تاریک دوربین کوچک دست‌سازش راه می‌داد؟