18

بعد از قاجاریه / تورج حمیدیان

روشن است که جریان عکسی هم در این دوره‌ی تاریخی اتفاقی دور از سایر اتفاق‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حادث در ایران نبوده است. آن‌چه هم که در بسیاری از گرایش‌های عکاسی انجام شده است، پیش از آن‌که به دست عکاسان ذوق‌ورز یا آزاد انجام شده باشد، کار عکاسان صنفی و حرفه‌ای است، و ضروری نیست که برای بررسی عکاسی ایران شرط هنری بودن قائل شویم. برای منظور مقاله می‌باید به عکس‌هائی توجه کنیم که در این مدت مردم با آن‌ها در ارتباط بوده‌اند و یا در مسیر تاریخ انجام وظیفه کرده‌اند.