روی جلد کتاب «پیدایش و بهره برداری از سینمای ایران» طراح: رضا ابوالحسنی
50,000 ریال – خرید

13

بسته‌ی گومون / خسرو دهقان

سؤال جذاب این است:

سینما چگونه وارد ایران شد؟...