36

برو اینجا وا نستا / شهریار توکلی

قرار بود این یادداشت‌های پراکنده به ترتیبی به هم مرتبط باشند. برای ترتیبشان فکر هم کردم و تا یک جایی هم مسیرشان را تحت فشار کنترل کردم. اما نشد و از هم وا رفت و شد تجسمی از «چی فکر می‌کردیم، چی شد؟!». اشکالی هم ندارد. "تهران" تنها موضوعی است که شلختگی‌های ذهنی و رفتاری آدم را توجیه (و حتی تأیید) می‌کند. پس این شماره را غنیمت است.